< Realizowane projekty

POLYCOR – pigmenty antykorozyjne

„POLYCOR – pigmenty antykorozyjne” w ramach Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1  Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomoc de minimis.

Cel projektu: Opracowanie ulepszonej wersji pigmentu POLYCOR o szerszym wachlarzu zastosowań (na różne typy podłoży) oraz promocja pigmentu POLYCORR na największym europejskim wydarzeniu konferencyjno-wystawienniczym w branży korozyjnej w Europie.

Wartość projektu: 36 432,60 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 25 000,00 zł